abide - pastāvēties, uzturēties
absolute - pilnīgs, absolūts
accumulation - uzkrāšana
affliction - slimība, liksta? (sk. mental affliction)
aggregate (n.) - sakopojums (sk. skandha)
altruism - altrūisms
analysis - analīze
anger - dusmas
arise - rasties
aspect - aspekts
assert - apgalvot
attachment - pieķeršanās
attitude - attieksme, nostāja
aversion - riebums
awareness - apzinātība
basis - bāze
beneficial - labvēlīgs
benefit (n.) - labums
bliss - svētlaime
body - ķermenis
calm abiding - rāmā pastāvēšana
cause - cēlonis
cease - izbeigties
cherish - lolot
clairvoyant - gaišredzīgs
clear - skaidrs
cognition -
compassion - līdzcietība
compounded - salikts
conceptual - konceptuāls
condition (n.) - apstāklis
condition (v.) - kondicionēt
conditioned - salikts
conducive - veiksmīgs
confidence - pārliecība, uzticība (sk. trust)
confident - paļāvīgs
confusion - apmulsums
consciousness - apziņa
conventional - konvencionāls
conviction - pārliecība
dependent arising - atkarīgā rašanās
desire (n.) - iekāre
desire (v.) - kārot?
devote - veltīt
devotion - paļāvība, veltīšana, uzticēšana (sk. confidence, trust)
dharma - 1. mācība (kā piem., Budas mācība); 2. fenomēns, priekšmets, lieta;
     3. mentālais objekts; 4. patiesība; 5. daba; 6. pienākums (hinduismā)
diligence - priecīgas pūles
discipline - disciplīna
discriminating - izšķirošs
distinguish - atšķirt
disturbing emotion - traucējošā emocija
divisive - šķeļošs
effort - pūle
eliminate - izskaust
emptiness - tukšums
enlightenment - apgaismība
equanimity - izlīdzināta attieksme
ethical discipline - ētiskā disciplīna
existence - eksistence
experience - pieredze
extreme (n.) - ekstrēme, galējība?
faculty - spēja
familiarize - pieradināt, iepazīstināt?
feeling (i.e., second skandha) - jūta
form - forma
Four Noble Truths - Četras cēlās patiesības
generosity - devība, augstsirdība, cēlsirdība
greed - alktīgums, mantkārība
habit - ieradums
happiness - laime
hatred - naids
hell being - elles būtne
homage - cieņa?, godbijība (sk. respect)
human being - cilvēciska būtne
hungry ghost - izsalcis gars
idle speech - pļāpāšana
ignorance - neziņa
illusion - ilūzija, parādība?
immeasurables, four - četri neizmērojamie?
impermanence - nepastāvība
impute - piedēvēt, marķēt
imprint - nospiedums
indifference - vienaldzība
infinite (n.) - bezgalība
inherent existence - pašnoteikta eksistence (sk. self-established existence)
innate - iedzimts
inquiry - izmeklēšana?
inspiration - iedvesme
intention - nodoms
jealousy - greisirdība
joy - prieks, līksme
lineage - līnija
loving-kindness - mīloša laipnība
luminous - mirdzošs
meditation - meditācija
mental affliction - emocionālais traucēklis?, mentālais? traucēklis
mental factor - mentālais faktors
merit - nopelns
method - metode, paņēmiens
mind - prāts
mindful - piesardzīgs?, rūpīgs?
mindufulness - prāta piesardzība?
mindstream - prātu straume, prātu plūsma
nirvana - nirvāna
noble truth - cēlā patiesība
Noble Eightfold Path - Cēlā Astoņpakāpju taka
nonjudgmental awareness -
obscuration - šķērslis, traucēklis
omniscient - viszinošs
pacify - nomierināt
patience - pacietība
path of accumulation (first path) - uzkrāšanas taka (pirmā taka)
path of meditation (fourth path) - meditācijas taka (ceturtā taka)
path of no more learning (fifth path) - vairāk-nemācīšanās taka (piektā taka)
path of preparation (second path) - sagatavošanās taka (otrā taka)
path of seeing (third path) - redzēšanas taka (trešā taka)
penetrating insight/wisdom - caururbjošs ieskats/gudrība
perfection - pilnveidošana
perception - atpaziņa
perseverance - neatlaidība
precious - dārgs (arī cēls?)
precious human birth - dārgā cilvēciskā dzimšana
preparation - sagatavošana
presence - klātbūtne
pride - lepnība
projection - projekcija
propensity - tieksme
quality (n.) - īpašība
reality - realitāte
realm - sfēra
rebirth - atdzimšana
refuge - patvērums
regret (v.) - nožēlot
rejoicing - priecāšanās
rejoice - priecāties
renunciation - atsacīšanās
respect - cieņa
right action - pareiza darbība
right concentration - pareiza koncentrācija
right effort - pareizas pūles
right livelihood - pareizs dzīvesveids
right mindfulness - pareiza apzinātība
right speech - pareiza runa
right thought/intention - pareiza doma
right view - pareizs redzējums (sk. view)
ripen - nobriest
self-established existence - pašnoteikta eksistence (sk. inherent existence)
selfless - bez patības
sense (e.g., six senses) -
sentient being - jūtoša būtne
skandha - kaudze, sakopojums (sk. aggregate)
skillful - prasmīgs
skillful means - prasmīgs līdzeklis
space - telpa
speech - runa
stained - aptraipīts
suchness - šādejādība
suffering - ciešanas
tame (v.) - piejaucēt, pakļaut
teacher - skolotājs (mācītājs!)
teaching - mācība
thing - lieta, priekšmets
three poisons - trīs indes
three precious gems - trīs cēlie dārgumi
thusness - tādejādība
triple gem - trīs cēlie dārgumi
trust (n.) - uzticība
ultimate - pilnīgs, galīgs (sk. absolute)
valid - pamatots?
vehicle - rats
view - uzskats (sk. right view)
virtue - tikums
wheel - ritenis?
wheel of life -
wisdom - gudrība
wrathful - dusmīgs, nikns

2 comments:

 1. Sveiks, Dzintar!
  Liels paldies par labo domu un izpildījumu, cool!:)

  Daži ieteikumi:
  a) droši vien pareizi būt jāsaka "termini," nevis "termiņi"
  b)"compassion," manuprāt, drīzak velk uz "līdzcietība"vai "līdzjūtība"
  c) "dependent arising"= "atkarīgā rašanās"
  d)"equanimity"="izlīdzināta attieksme"
  e)"ignorance"="neziņa"
  f) "loving kindness" ="mīloša laipnība":)
  g) "penetrating insight"= "caururbjošs ieskats"
  h) "projection"= "projekcija"
  i) "suchness"="šādejādība"
  j)"thusness"= "tādejādība"

  Vēl daži, manuprāt, būtiski termini:
  1) "inherent existence"="self-established existence" = "pašnoteikta eksistence"
  2)"perfection"= "pilnveidošana"
  3) "refuge"= "patvērums"
  4) "obscuration"="šķērslis," "traucēklis"

  Tas nu pirmajai reizei būtu viss - lai veicas!:)
  Ar labākajiem vēlējumiem,
  Helmūts

  ReplyDelete